Deelnemen

  Gegevens Inschrijver 1

  Gegevens Inschrijver 2

  Deelnemers schrijven zich in voor (verplicht):

  Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u van ons een factuur á € 295,00 op onderstaand adres. Dit bedrag geeft recht op deelname aan de rally met 2 personen, inclusief lunch, eventuele pitstop en diner. Eerst na ontvangst van het inschrijfgeld is uw inschrijving definitief. Het bedrag dient binnen 14 dagen te worden overgemaakt op rekeningnummer NL74 RABO 0154 6718 19 t.n.v. Lionsclub Alblasserwaard d’Egelantier na dagtekening van de factuur onder vermelding van uw factuurnummer. Indien uw inschrijving plaatsvindt nà 28 mei 2022, dan dient u het bedrag per omgaande en uiterlijk vóór aanvang van de rally over te maken.

  Factuuradres

  Inschrijvers verklaren dat het inschrijfgeld zal worden overgemaakt.

                                                                                                                   

   

   

  RALLY REGLEMENT

  Willem IV rally 11 juni 2022

  1. U bent deelnemer aan een rally-evenement dat wordt georganiseerd door Vereniging Lionsclub Alblasserwaard d’Egelantier te Alblasserdam.
  2. De rally betreft een zogenaamde oriëntatierit en is geen snelheids- of tijdrit. De volgorde van binnenkomst op de eindlocatie is niet bepalend voor de einduitslag en is dus geen onderdeel van de (straf)puntentelling. De organisatie bepaalt een tijdstip waarop de wedstrijdformulieren uiterlijk dienen te zijn ingeleverd en maakt dit een half uur vóór dit tijdstip via de aangemaakt app-groep bekend. Deelnemers worden geacht op basis hiervan een afweging te maken of zij met inachtneming van de geldende verkeersregels in staat zijn vóór dit tijdstip de opdracht(en) te voltooien en de eindlocatie te bereiken óf de opdracht(en) te beëindigen en zich rechtstreeks naar de eindlocatie te begeven.
  3. Elke deelnemer die tijdens de rally een auto bestuurt, dient in bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Alle bestuurders dienen te beschikken over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is.
  4. Een equipe bestaat altijd uit 2 deelnemers, een chauffeur en een navigator; solo-rijden is niet toegestaan.
  5. Alle deelnemende voertuigen dienen te voldoen aan de wettelijke verzekeringseisen. In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het de deelnemer niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot vermindering van de verkeersveiligheid en/of de veiligheid van andere deelnemers.
  6. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen die voortvloeien uit het deelnemen aan het verkeer en / of aan deze rally en die vallen buiten de door de organisatie afgesloten verzekering. Equipes die deelnemen aan de aangeboden activiteiten, doen dit op eigen risico. Voor aanvang van het evenement wordt door de deelnemers een vrijwaringverklaring ondertekend.
  7. Het nuttigen van alcohol en/of drugs vóór en tijdens de rally is door geen van de deelnemers toegestaan. U dient zich altijd aan de verkeersregels en de snelheidslimieten te houden. Eventuele bekeuringen of schikkingsvoorstellen als gevolg van overtredingen of strafbare feiten zijn voor eigen rekening. Dit geldt ook voor alle bijkomende kosten als gevolg van overtredingen of strafbare feiten. De organisatie kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
  8. Er wordt in twee verschillende categorieën/klassementen gereden, een zogenoemde sportklasse en een zogenoemde toerklasse. Deelnemers zijn per equipe voorafgaande aan het rally-evenement verplicht een bindende keuze te maken voor de categorie/het klassement waaraan zij wensen deel te nemen.
  9. In geval van pech is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor een eventuele monteur of sleepdienst.
  10. Tijdens de rally dient u enkel gebruik te maken van openbare wegen. Voor alle manieren van navigeren geldt dat u enkel de (openbare) wegen dient te gebruiken die op de kaarten in het roadbook staan aangegeven. Dit geldt specifiek bij navigatiemethoden waarbij u navigeert aan de hand van een kaart in het roadbook. Wegen die niet op de kaart staan aangegeven maar in werkelijkheid wel bestaan (bijvoorbeeld kleine landweggetjes of zandweggetjes),
   worden niet meegerekend. Indien u wel gebruik maakt van wegen die niet op de kaart staan aangegeven, mist u mogelijk een controlepunt.
  11. Het antwoord op controlevragen, controleletters en de locatie op controlefoto’s staan alleen aan de rechterkant van de weg. Letters, antwoorden op vragen en objecten die niet aan de rechterkant van de weg staan, dient u te negeren.
  12. Gedurende de rally worden strafpunten gegeven aan equipes die afwijken van de te rijden route en/of die een controle punt gemist en/of onjuist geïnterpreteerd hebben. De winnaar van het klassement is de equipe met het minste aantal strafpunten. De equipes krijgen strafpunten op onder meer de volgende onderdelen:
  • het missen van een controlepunt;
  • het ontbreken van een letter op de in te vullen controlekaart;
  • het missen van de locatie op een foto;
  • het ontbreken van antwoord op een gestelde vraag;
  • per afwijkende kilometer van de meest efficiënte route;
  • bij de uitvoering van klassementsproeven.

   

  1. Om in aanmerking te komen voor een plaats in het klassement dient een equipe vóór het bekend gestelde inlevertijdstip op de eindlocatie te zijn aangekomen. Het moment van de prijsuitreiking wordt bepaald door de organisatie en zal in ieder geval pas vastgesteld worden als 80% van de equipes is aangekomen.
  2. In geval van extreme weersomstandigheden, waardoor het onverantwoord is om te rijden (zoals sneeuw en ijzel), of in geval van andere bijzondere omstandigheden door de organisatie te bepalen, behoudt de organisatie zich het recht voor om het rallyprogramma op elk moment te annuleren.
  3. Indien een deelnemer zich niet houdt aan dit reglement / de voorwaarden van de organisatie en / of de aanwijzingen van de organisatie niet opvolgt, behoudt de organisatie zich het recht voor om passende maatregelen te nemen.
  4. De organisatie is te allen tijde – in voorkomend geval – bevoegd om beslissingen te nemen in strijd met of in aanvulling op dit reglement.