Deelnemen

  Gegevens Inschrijver 1

  Gegevens Inschrijver 2

  Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u van ons een factuur á € 299,00 op onderstaand adres. Dit bedrag geeft recht op deelname aan de rally met 2 personen, inclusief lunch, eventuele pitstop en diner. Eerst na ontvangst van het inschrijfgeld is uw inschrijving definitief. Het bedrag dient binnen 14 dagen te worden overgemaakt op rekeningnummer NL74 RABO 0154 6718 19 t.n.v. Lionsclub Alblasserwaard d’Egelantier na dagtekening van de factuur onder vermelding van uw factuurnummer. Indien uw inschrijving plaatsvindt ná 26 mei 2024, dan dient u het bedrag per omgaande en uiterlijk vóór aanvang van de rally over te maken.

  Factuuradres

  Inschrijvers verklaren dat het inschrijfgeld zal worden overgemaakt.

                                                                                                                   

   

   

  RALLY REGLEMENT

  Willem IV rally 8 juni 2024

  1. U bent deelnemer aan een rally-evenement dat wordt georganiseerd door Vereniging Lionsclub Alblasserwaard d’Egelantier te Alblasserdam. 
  2. De rally betreft een zogenaamde oriëntatierit en is geen snelheids- of tijdrit. De volgorde van binnenkomst op de eindlocatie is niet bepalend voor de einduitslag en is dus geen onderdeel van de (straf)puntentelling. De organisatie bepaalt aan de hand van het verloop van de rally een tijdstip waarop de wedstrijdformulieren uiterlijk dienen te zijn ingeleverd, teneinde tijdig een eindklassement te kunnen opmaken. Dit tijdstip zal  – in voorkomend geval – een half uur vóór dit tijdstip via de aangemaakt app-groep bekend worden gesteld. Deelnemers worden geacht op basis hiervan een afweging te maken of zij met inachtneming van de geldende verkeersregels in staat zijn vóór dit tijdstip de opdracht(en) te voltooien en de eindlocatie te bereiken óf de opdracht(en) te beëindigen en zich rechtstreeks naar de eindlocatie te begeven.
  3. Elke deelnemer die tijdens de rally een auto bestuurt, dient in bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Alle bestuurders dienen te beschikken over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is. 
  4. Een equipe bestaat altijd uit 2 deelnemers, een chauffeur en een navigator; solo rijden of meer dan 2 personen per equipe is niet toegestaan. 
  5. Alle deelnemende voertuigen dienen te voldoen aan de wettelijke verzekeringseisen. In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het de deelnemer niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot vermindering van de verkeersveiligheid en/of de veiligheid van andere deelnemers.
  6. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen die voortvloeien uit het deelnemen aan het verkeer en/of aan deze rally en die vallen buiten de door de organisatie afgesloten verzekering. Equipes die deelnemen aan de aangeboden activiteiten, doen dit op eigen risico. Voor aanvang van het evenement wordt door de deelnemers een vrijwaringverklaring ondertekend. 
  7. Het nuttigen en/of gebruiken van alcohol en/of drugs danwel van andere geestverruimende middelen en/of verboden middelen op grond van de Opiumwet op 8 juni vóór en tijdens het rijden van de rally is door geen van de deelnemers toegestaan. U dient zich altijd aan de verkeersregels en de snelheidslimieten te houden alsmede aan de verdere wettelijke regelgeving voor deelname aan het verkeer. Eventuele bekeuringen of schikkingsvoorstellen als gevolg van overtredingen of strafbare feiten zijn voor eigen rekening. Dit geldt ook voor alle bijkomende kosten als gevolg van overtredingen of strafbare feiten. De organisatie kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Na afloop van het rijden van de rally is het nuttigen en/of gebruik van de hiervoor genoemde alcohol en middelen geheel voor eigen risico. Aan het einde van het rally-evenement geldt dat u zich ook dan aan de wettelijke (verkeers)regels dient te houden. Bij een geconstateerde overtreding door het bevoegde gezag, aanvaardt de organisatie op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen van de geconstateerde overtreding.
  8. Er wordt in één categorie/klassement gereden. 
  9. In geval van pech is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor de reparatie of het regelen van een sleepdienst.
  10. Tijdens de rally dient u enkel gebruik te maken van openbare wegen. Voor alle manieren van navigeren geldt dat u enkel de (openbare) wegen dient te gebruiken die op de kaarten in het roadbook staan aangegeven. Dit geldt specifiek bij navigatiemethoden waarbij u navigeert aan de hand van een kaart in het roadbook. Wegen die niet op de kaart staan aangegeven maar in werkelijkheid wel bestaan (bijvoorbeeld kleine landweggetjes of zandweggetjes),
   worden niet meegerekend. Indien u wel gebruik maakt van wegen die niet op de kaart staan aangegeven, mist u mogelijk een controlepunt.
  11. Het antwoord op controlevragen, controleletters en de locatie op controlefoto’s staan alleen aan de rechterkant van de weg. Letters, antwoorden op vragen en objecten die niet aan de rechterkant van de weg staan, dient u te negeren.
  12. Gedurende de rally worden strafpunten gegeven aan equipes die afwijken van de te rijden route en/of die een controle punt gemist en/of onjuist geïnterpreteerd hebben. De winnaar van het klassement is de equipe met het minste aantal strafpunten. De equipes krijgen strafpunten op onder meer de volgende onderdelen:
  • het missen van een controlepunt;
  • het ontbreken van een juiste letter op de in te vullen controlekaart;
  • het missen van de locatie op een foto;
  • het ontbreken van het juiste antwoord op een gestelde vraag;
  • per afwijkende kilometer van de meest efficiënte route (voor zover van toepassing);
  • bij de onjuiste uitvoering van klassementsproeven. 
  1. Om in aanmerking te komen voor een plaats in het klassement dient een equipe op de eindlocatie te zijn aangekomen. Zoals in artikel 2 staat vermeld, zal in voorkomend geval door de organisatie een inlevertijdstip via de appgroep worden bekend gesteld. Het moment van de prijsuitreiking wordt bepaald door de organisatie en zal in ieder geval pas vastgesteld worden als 80% van de equipes is aangekomen.
  2. In geval van extreme weersomstandigheden, waardoor het onverantwoord is om te rijden, of in geval van andere bijzondere omstandigheden door de organisatie te bepalen, behoudt de organisatie zich het recht voor om het rallyprogramma op elk moment te annuleren. 
  3. Indien een deelnemer zich niet houdt aan dit reglement / de voorwaarden van de organisatie en/of de aanwijzingen van de organisatie niet opvolgt, behoudt de organisatie zich het recht voor om passende maatregelen te nemen, zoals (verdere) uitsluiting van deelname en/of verwijdering uit de resultaten van het klassement. Ook eventuele vervolg aanwijzingen dienen te worden opgevolgd. 
  4. In aanvulling op artikel 15 is de organisatie te allen tijde – in voorkomend geval – bevoegd om beslissingen te nemen op basis van niet (te) voorziene omstandigheden.